معین عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال 99

به گزارش بی نهایت اس ام اس، اعضای شورای شهر تهران لایحه مشخص عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کنترل آلودگی هوا را به تصویب رساندند.

معین عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال 99

به گزارش گروه اجتماعی بی نهایت اس ام اس، آنالیز لایحه مشخص عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کنترل آلودگی هوا در دستور کار یکصد و نود و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران که امروز یکشنبه 13 بهمن ماه برگزار گردید، نهاده شد.

در فرایند آنالیز این دستور بر اساس ماده یک ورود یا تردد وسایل نقلیه به محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا منوط به پرداخت عوارض موضوع این ماده است.

عوارض تردد وسایل نقلیه مجاز در هر یک از محدوده های ذکر شده در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ 280 هزار ریال (با احتساب 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ریلی) در ضریب مربوط به محدوده تردد بر اساس جدول شماره یک، ضریب مربوط به ساعت تردد بر اساس جدول شماره 2، ضریب مربوط به آلایندگی وسیله نقلیه (بر اساس جدول شماره 3) و ضریب مربوط به زمان پرداخت (بر اساس جدول شماره 4).

همچنین عوارض تردد وسایل نقلیه غیر مجاز مطابق حداکثر ضرایب پیش بینی شده مطابق جداول ذیل محاسبه می گردد و شهردار تهران مکلف است نرخ پایه را سالانه متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی افزایش دهد.

به منظور رعایت سقف صدور مجوز ورود وسایل نقلیه در محدوده طرح ترافیک مطابق ضوابط مصوبه شورای حمل ونقل ترافیک شهفرایندان مکلفند قبل از ورود به محدوده طرح ترافیک نسبت به رزرو مجوز روزانه ورود در طرح ترافیک و عدم ورود در محدوده مذکور نسبت به دریافت معادل 20 درصد نرخ پایه از متقاضیان اقدام نمایند.

به منظور کنترل آلودگی هوا و کاهش ورود وسایل نقلیه به محدوده های ممنوعه تردد در شرایط اضطرار آلودگی هوا شهرداری تهران مکلف است در صورت تجاوز شاخص آلودگی هوا از عدد 100 به میزان 50 درصد و در صورت تجاوز شاخص آلودگی هوا از عدد 150 به میزان صد در صد نرخ پایه موضوع این مصوبه را افزایش دهد.

به ازای هر پلاک ثبتی در محدوده های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا عوارض تردد یک خودروی متعلق به ساکنین متناسب با محدوده محل سکونت او با ضریب 0.5 محاسبه و اعمال گردد، مشروط به آنکه مشخصات درخواستی در سامانه تهران من ثبت و وسیله نقلیه دارای معاینه فنی و معتبر باشد و عوارض سالیانه خودرو بدهی عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا عوارض نوسازی و پسماند ملک پرداخت و از دفاتر خدمات الکترونیکی شهر شهرداری تهران تأییدیه اخذ شده باشد.

به ازای صدور مجوز ورود یا تردد در محدوده های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا در کل سال برای هر خودرو به مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال بابت بهای خدمات اخذ می گردد.

عوارض تردد وسایل نقلیه بیماران خاص و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی که انجام فعالیت ها وظایف شغلی و امور درمانی آن ها مستلزم ورود به محدوده های طرح ترافیک و کاهش آلودگی های هوا است در سقف مجوز های ورودی در کل سال با اعمال ضریب 0.10 مشخص و محاسبه می گردد.

وسایل نقلیه با پلاک ویلچر (ژ) که انجام فعالیت ها وظایف شغلی و امور درمانی آن ها مستلزم ورود به محدوده های ممنوعه تردد است مشمول پرداخت عوارض موضوعی این مصوبه نمی گردد.

به شهرداری تهران اجازه داده می گردد حداکثر 3 درصد از کل مجوز های صادره را در موارد خاص با اعمال ضریب 0.1 محاسبه و صادر کند.

به شهرداری تهران اجازه داده می گردد که بی نهایت اس ام اسی که از سهمیه تخصیص یافته استفاده نکرده یا فاقد خودرو هستند کارت بلیت الکترونیکی رایگان یکساله جهت استفاده از وسایل نقلیه عمومی اختصاص دهند.

جانبازان 25 درصد و بالاتر با رعایت سقف مجوز های ورودی به محدوده های موضوع این مصوبه با ارائه تأییدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی شوند.

عوارض تردد وسایل نقلیه پلاک تهران که در زمینه جابجایی مسافر فعالیت می نمایند و دارای مجوز یا پروانه فعالیت از شهرداری تهران هستند در سقف مجوز های ورودی در سال با اعمال ضریب 0.5 مشخص و محاسبه می گردد.

در صورتی که خودرو های آژانس و مؤسسات اتومبیل کرایه روزانه 3 سند سفر در سامانه سفربرگ شهرداری اخذ نمایند عوارض تردد آن ها با اعمال ضریب 0.3 مشخص و محاسبه می گردد.

عوارض تردد خودرو های سواری مجاز پلاک (ع) تهران در محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا با اعمال ضریب 0.3 محاسبه می گردد.

وسایل نقلیه مینی بوس و اتوبوس پلاک (ع) تهران مشروط به ثبت نام در سامانه تهران من مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی گردد.

عوارض تردد خودرو های مجاز سرویس مدارس در روز های تحصیلی از ساعت 06:30 تا 16 و آکادمی های رانندگی با رعایت سقف مجوز های مصوب شورای حمل ونقل و ترافیک شهر تهران در محدوده های ترافیک و کاهش آلودگی هوا با اعمال ضریب 0.3 محاسبه می گردد.

عوارض تردد وسایل نقلیه باری پلاک تهران (وانت بار ها و کامیونت های تا سقف 6 تن) که دارای مجوز یا پروانه فعالیت از شهرداری تهران هستند مطابق جدول ذیل مشخص و محاسبه می شوند.

با هدف تشویق شهفرایندان به رعایت ضوابط و مقررات هدایت و رانندگی به شهرداری تهران اجازه داده می گردد عوارض ورود یا تردد در محدوده های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا را درباره یکی از خودرو های شهفرایندان قانون مدار با اعمال ضریب حداکثر 0.95 درصد محاسبه کند.

تردد کامیون های بالای 6 تن ظرفیت در محدوه های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا مستلزم پرداخت عوارض مذکور در ماده یک این مصوبه است.

صدور مجوز تردد برای کامیون ها منوط به دارا بودن معاینه فنی معتبر و اخذ مجوز از سامانه بارانه سازمان حمل ونقل و ترافیک است.

شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود یا تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدوده های موضوع این مصوبه نسبت به شناسایی وسایل نقلیه ای که عوارض موضوع این مصوبه را پرداخت نکرده اقدام و بدهی دارنده وسیله نقلیه بابت عوارض پرداخت نشده را به حساب او منظور و به آخرین شماره تلفن مالک پیامک کند.

شهرداری تهران موظف است وسایل نقلیه ای که بالای یک میلیون تومان بدهی عوارض دارند به منظور اعمال قانون به هدایت و رانندگی معرفی کند.

شهرداری تهران مجاز است در صورتی که دارندگان وسایل نقلیه ظرف مدت 3 ماه از قطعیت عوارض مربوطه و اعلام به او به وسیله یاد شده نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند با رعایت تشریفات موضوع ماده 77 قانون شهرداری نسبت به صدور اجراییه یا وصول عوارض مذکور وقف مقررات اجرای اسناد لازم اجرا اقدام کند.

شهرداری تهران موظف است مفاد این ماده را در راستای تنویر افکار عمومی و شهفرایندان به وسیله مناسب اعلام و اطلاع رسانی کند. اعمال قانون وسایل نقلیه متخلف نافی و مانع وصول بدهی عوارض شناسایی شده توسط شهرداری نیست.

لازم به ذکر است؛ اعضای شورای شهر با 16 رأی موافق کلیات را به تصویب رساندند.

در فرایند آنالیز این دستور بر اساس ماده یک ورود یا تردد وسایل نقلیه به محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا منوط به پرداخت عوارض موضوع این ماده است.

عوارض تردد وسایل نقلیه مجاز در هر یک از محدوده های ذکر شده در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ 280 هزار ریال (با احتساب 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ریلی) در ضریب مربوط به محدوده تردد بر اساس جدول شماره یک، ضریب مربوط به ساعت تردد بر اساس جدول شماره 2، ضریب مربوط به آلایندگی وسیله نقلیه (بر اساس جدول شماره 3) و ضریب مربوط به زمان پرداخت (بر اساس جدول شماره 4).

همچنین عوارض تردد وسایل نقلیه غیر مجاز مطابق حداکثر ضرایب پیش بینی شده مطابق جداول ذیل محاسبه می گردد و شهردار تهران مکلف است نرخ پایه را سالانه متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی افزایش دهد.

به منظور رعایت سقف صدور مجوز ورود وسایل نقلیه در محدوده طرح ترافیک مطابق ضوابط مصوبه شورای حمل ونقل ترافیک شهفرایندان مکلفند قبل از ورود به محدوده طرح ترافیک نسبت به رزرو مجوز روزانه ورود در طرح ترافیک و عدم ورود در محدوده مذکور نسبت به دریافت معادل 20 درصد نرخ پایه از متقاضیان اقدام نمایند.

به منظور کنترل آلودگی هوا و کاهش ورود وسایل نقلیه به محدوده های ممنوعه تردد در شرایط اضطرار آلودگی هوا شهرداری تهران مکلف است در صورت تجاوز شاخص آلودگی هوا از عدد 100 به میزان 50 درصد و در صورت تجاوز شاخص آلودگی هوا از عدد 150 به میزان صد در صد نرخ پایه موضوع این مصوبه را افزایش دهد.

به ازای هر پلاک ثبتی در محدوده های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا عوارض تردد یک خودروی متعلق به ساکنین متناسب با محدوده محل سکونت او با ضریب 0.5 محاسبه و اعمال گردد، مشروط به آنکه مشخصات درخواستی در سامانه تهران من ثبت و وسیله نقلیه دارای معاینه فنی و معتبر باشد و عوارض سالیانه خودرو بدهی عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا عوارض نوسازی و پسماند ملک پرداخت و از دفاتر خدمات الکترونیکی شهر شهرداری تهران تأییدیه اخذ شده باشد.

به ازای صدور مجوز ورود یا تردد در محدوده های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا در کل سال برای هر خودرو به مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال بابت بهای خدمات اخذ می گردد.

عوارض تردد وسایل نقلیه بیماران خاص و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی که انجام فعالیت ها وظایف شغلی و امور درمانی آن ها مستلزم ورود به محدوده های طرح ترافیک و کاهش آلودگی های هوا است در سقف مجوز های ورودی در کل سال با اعمال ضریب 0.10 مشخص و محاسبه می گردد.

وسایل نقلیه با پلاک ویلچر (ژ) که انجام فعالیت ها وظایف شغلی و امور درمانی آن ها مستلزم ورود به محدوده های ممنوعه تردد است مشمول پرداخت عوارض موضوعی این مصوبه نمی گردد.

به شهرداری تهران اجازه داده می گردد حداکثر 3 درصد از کل مجوز های صادره را در موارد خاص با اعمال ضریب 0.1 محاسبه و صادر کند.

به شهرداری تهران اجازه داده می گردد که بی نهایت اس ام اسی که از سهمیه تخصیص یافته استفاده نکرده یا فاقد خودرو هستند کارت بلیت الکترونیکی رایگان یکساله جهت استفاده از وسایل نقلیه عمومی اختصاص دهند.

جانبازان 25 درصد و بالاتر با رعایت سقف مجوز های ورودی به محدوده های موضوع این مصوبه با ارائه تأییدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی شوند.

عوارض تردد وسایل نقلیه پلاک تهران که در زمینه جابجایی مسافر فعالیت می نمایند و دارای مجوز یا پروانه فعالیت از شهرداری تهران هستند در سقف مجوز های ورودی در سال با اعمال ضریب 0.5 مشخص و محاسبه می گردد.

در صورتی که خودرو های آژانس و مؤسسات اتومبیل کرایه روزانه 3 سند سفر در سامانه سفربرگ شهرداری اخذ نمایند عوارض تردد آن ها با اعمال ضریب 0.3 مشخص و محاسبه می گردد.

عوارض تردد خودرو های سواری مجاز پلاک (ع) تهران در محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا با اعمال ضریب 0.3 محاسبه می گردد.

وسایل نقلیه مینی بوس و اتوبوس پلاک (ع) تهران مشروط به ثبت نام در سامانه تهران من مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی گردد.

عوارض تردد خودرو های مجاز سرویس مدارس در روز های تحصیلی از ساعت 06:30 تا 16 و آکادمی های رانندگی با رعایت سقف مجوز های مصوب شورای حمل ونقل و ترافیک شهر تهران در محدوده های ترافیک و کاهش آلودگی هوا با اعمال ضریب 0.3 محاسبه می گردد.

عوارض تردد وسایل نقلیه باری پلاک تهران (وانت بار ها و کامیونت های تا سقف 6 تن) که دارای مجوز یا پروانه فعالیت از شهرداری تهران هستند مطابق جدول ذیل مشخص و محاسبه می شوند.

با هدف تشویق شهفرایندان به رعایت ضوابط و مقررات هدایت و رانندگی به شهرداری تهران اجازه داده می گردد عوارض ورود یا تردد در محدوده های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا را درباره یکی از خودرو های شهفرایندان قانون مدار با اعمال ضریب حداکثر 0.95 درصد محاسبه کند.

تردد کامیون های بالای 6 تن ظرفیت در محدوه های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا مستلزم پرداخت عوارض مذکور در ماده یک این مصوبه است.

صدور مجوز تردد برای کامیون ها منوط به دارا بودن معاینه فنی معتبر و اخذ مجوز از سامانه بارانه سازمان حمل ونقل و ترافیک است.

شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود یا تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدوده های موضوع این مصوبه نسبت به شناسایی وسایل نقلیه ای که عوارض موضوع این مصوبه را پرداخت نکرده اقدام و بدهی دارنده وسیله نقلیه بابت عوارض پرداخت نشده را به حساب او منظور و به آخرین شماره تلفن مالک پیامک کند.

شهرداری تهران موظف است وسایل نقلیه ای که بالای یک میلیون تومان بدهی عوارض دارند به منظور اعمال قانون به هدایت و رانندگی معرفی کند.

شهرداری تهران مجاز است در صورتی که دارندگان وسایل نقلیه ظرف مدت 3 ماه از قطعیت عوارض مربوطه و اعلام به او به وسیله یاد شده نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند با رعایت تشریفات موضوع ماده 77 قانون شهرداری نسبت به صدور اجراییه یا وصول عوارض مذکور وقف مقررات اجرای اسناد لازم اجرا اقدام کند.

شهرداری تهران موظف است مفاد این ماده را در راستای تنویر افکار عمومی و شهفرایندان به وسیله مناسب اعلام و اطلاع رسانی کند. اعمال قانون وسایل نقلیه متخلف نافی و مانع وصول بدهی عوارض شناسایی شده توسط شهرداری نیست.

لازم به ذکر است؛ اعضای شورای شهر با 16 رأی موافق کلیات را به تصویب رساندند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 1 فروردین 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: infsms.ir شناسه مطلب: 145

به "معین عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال 99" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معین عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در سال 99"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید