تعبیر خواب جنازه - دیدن جنازه و مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش بی نهایت اس ام اس، با تعبیر خواب جنازه، تعبیر خواب نبش قبر، تعبیر خواب تشییع جنازه، تعبیر خواب دریافت چیزی از مرده و تعبیر خواب دیدن جنازه خود در خواب آشنا شوید

تعبیر خواب جنازه - دیدن جنازه و مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - در نفایس الفنون این گونه نوشته شده است که دیدن جنازه و مرده در خواب نشانه مال حرام است البته امام صادق (ع) در تعبیر اولی که برای جنازه بیان نموده اند دیدن آن را نشانه عظیمی می دانند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

کارل گوستاو یونگ می گوید:

دیدن جسد در رویا بیانگر جنبه ای از خود فرد بوده که مرده است. در بعضی موارد به این معناست کع شما مقصود خود را نمی رسانید (گنگ هستید). شما خودتان را خفه می کنید و از درون می کشید

تعبیر دیدن جنازه در خواب چه صورتی است؟

حضرت صادق فرماید:

جنازه در خواب دیدن بر سه وجه است

  1. عظیمی
  2. ولایت وحکومت
  3. عز وجاه و رفعت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در نفایس الفنون تصریح شده که جنازه و مرده مال حرام است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب جنازه یا مرده ببیند از غائب به او خبر می رسد.

تعبیر خواب تشییع جنازه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جنازه کسی را می برند دلیل است خداوندش را بر چندین مردمان که از پس جنازه بودند فرمانروا گردد ولکن برایشان ظلم کند واگر بیند بمرد واو را بر جنازه نهاده ومی برند و مردمان از پیش جنازه او می رفتند دلیل که شرف و عظیمی یابد لکن دین او به فساد است و یا بر آن قوم که پس او می رفتند فرمانرواست اگر بیند جنازه مرده برداشت و می برد دلیل که به خدمت پادشاه پیوندد واز او خیر و نیکی بیند اگر بیند قومی در پس او می رفتند ودر هوا می شدند دلیل است مردی عظیم از آن شهر در سفر بمیرد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند زنده را بر جنازه می برند و در پس جنازه او کسی نیست دلیل بر نقصان عز وجاه وکار وی نماید اگر بیند مردم در پس جنازه وی بودند تاویلش به خلاف این است اگر بیند بر جنازه گران است دلیل که ستم به مردمان کند اگر بیند بر جنازه سبک است دلیل که بر مردمان سبکبار است وحالش نیکو گردد اگر بیند بیفتد و کار او بسته گردد

مطیعی تهرانی: مشاهده جنازه ای که به دوش می برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می کنیم.

تعبیر دیدن جنازه خود در خواب

مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند عمرش دراز می گردد که همه معبران اسلامی و بیگانه در این مورد بخصوص اتفاق نظر دارند.

ابن سیرین گوید: اگر خویشتن را در جنازه بیند وآن جنازه بر زمین همی رفت دلیل که به سفر رود

تعبیر خواب نبش قبر

مطیعی تهرانی: کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه.

تعبیر خواب دریافت چیزی از مرده

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدیدم کسی که می دانیم مرده چیزی به ما داد خوب است چون اقتصادی به بیننده خواب می رسد و پولی بدست می آورد.

تعبیر خواب جنازه با لباس

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر جنازه ای را شیک و با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگین و رنجیده می نماید و نشان آن است که در روزهای آینده به شما غم می رسد.

منبع: setare.com
انتشار: 12 اسفند 1399 بروزرسانی: 12 اسفند 1399 گردآورنده: infsms.ir شناسه مطلب: 855

به "تعبیر خواب جنازه - دیدن جنازه و مرده در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب جنازه - دیدن جنازه و مرده در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید